Precios Internacionales

Precios Internacionales USDA 18-01-2018

Precios Internacionales USDA 04-01-2018

Precios Internacionales USDA 21-12-2017

Precios- Internacionales- USDA- 07-12-2017

Precios- Internacionales- USDA – 23-11-2017

Precios- Internacionales- USDA – 09-11-2017

Precios-Internacionales-USDA 26-10-2017

Precios-Internacionales-USDA 12-10-2017

Precios-Internacionales USDA 28-09-2017

Precios-Internacionales-USDA-14-09-2017

Precios-Internacionales-USDA-31-08-2017

Precios-Internacionales-USDA 17-08-2017

Precios-Internacionales-USDA-03-08-2017

Precios-Internacionales-USDA 20-07-2017

Precios-Internacionales-USDA-06-07-2017

Precios-Internacionales-USDA-22-06-2017

Precios-Internacionales-USDA-08-06-2017

Precios-Internacionales-USDA-25-05-2017

Precios-Internacionales-USDA-11-05-2017

Precios-Internacionales-USDA-27-04-2017

Precios-Internacionales-USDA-13-04-2017

Precios-Internacionales-USDA-30-03-2017

Precios-Internacionales-USDA-16-03-2017

Precios-Internacionales-USDA-02-03-2017

Precios-Internacionales-USDA-16-02-2017

Precios-Internacionales-USDA 02-02-2017

Precios-Internacionales-USDA-19-01-2017

Precios-Internacionales-USDA-05-01-2017

Precios-Internacionales-USDA-23-12-2016

Precios-Internacionales-USDA-08-12-2016

Precios-Internacionales-USDA-25-11-2016

Precios-Internacionales-USDA-11-11-2016

Precios-Internacionales-USDA-28-10-2016

Precios-Internacionales-USDA-14-10-2016

Precios-Internacionales-USDA-29-09-2016

Precios-Internacionales-USDA-15-09-2016

Precios Internacionales USDA 01-09-2016

Precios Internacionales USDA 18-08-2016

Precios Internacionales USDA 05-08-2016

Precios Internacionales USDA 21-07-2016

Precios Internacionales USDA 07-07-2016

Precios Internacionales USDA 24-06-2016

Precios Internacionales USDA 10-06-2016

Precios Internacionales USDA 30-05-2016

Precios Internacionales USDA 26-05-2016

Precios Internacionales USDA 12-05-2016

Precios Internacionales USDA 28-04-2016

Precios Internacionales USDA 14-04-2016

Precios Internacionales USDA 31-03-2016

Precios Internacionales USDA 18-03-2016

Precios Internacionales USDA 03-03-2016

Precios Internacionales USDA 19-02-2016

Precios Internacionales USDA 04-02-2016

Precios Internacionales USDA 21-01-2016

Precios Internacionales USDA 07-01-2016

Precios Internacionales USDA 24-12-2015

Precios Internacionales USDA 10-12-2015

Precios Internacionales USDA 15-11-2015

Precios Internacionales USDA 02-11-2015

Precios Internacionales USDA 16-10-2015

Precios Internacionales USDA 01-10-2015

Precios Internacionales USDA 18-09-2015

Precios Internacionales USDA 03-09-2015

Precios Internacionales USDA 21-08-2015

Precios Internacionales USDA 07-08-2015

Precios Internacionales USDA 24-07-2015

Precios Internacionales USDA 09-07-2015

Precios Internacionales USDA 12-06-2015

Precios Internacionales USDA 28-05-2015

Precios Internacionales USDA 14-05-2015

Precios Internacionales USDA 30-04-2015

Precios Internacionales USDA 16-04-2015

Precios Internacionales USDA 02-04-2015

Precios Internacionales USDA 06-03-2015

Precios Internacionales USDA 19-02-2015

Precios Internacionales USDA 06-02-2015

Precios Internacionales USDA 22-01-2015

Precios Internacionales USDA 08-01-2015

Precios Internacionales USDA